Overclock.pl » Testy i recenzje » Pojemność SSD, a wydajność. Test Samsung 850 Pro

Platforma testowa2015-07-17 14:00:00 |  Michał Lytek (Michael)

Wszyst­kie te­sty zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne na na­stę­pu­ją­cej plat­for­mie te­sto­wej:

Kom­pu­ter pra­co­wał pod kon­tro­lą sys­te­mu Win­dows 7 SP1 x64 wy­po­sa­żo­ne­go w naj­now­sze ste­row­ni­ki oraz ak­tu­ali­za­cje, a uży­te pro­gra­my by­ły naj­now­szy­mi do­stęp­ny­mi na stro­nach pro­du­cen­tów.

Te­sto­wa­ne dys­ki by­ły pod­łą­cza­ne do złą­cza SA­TA 6 Gbps na pły­cie głów­nej Gi­ga­by­te, ob­słu­gi­wa­ne­go przez chip­set In­tel Z68.

Tryb Tur­bo pro­ce­so­ra In­tel był wy­łą­czo­ny, by każ­dy dysk miał do dys­po­zy­cji w te­stach ta­ką sa­mą moc ob­li­cze­nio­wą, nie­za­leż­ną od czynników zewnętrznych jak np. temperatura układu.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • BenQ
 • XFX
 • Chieftec
 • Zotac
 • Aquatuning.pl
 • Enermax
 • Asus
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • Cenowarka.pl