Overclock.pl » Testy i recenzje » Pojemność SSD, a wydajność. Test Samsung 850 Pro

Testy rzeczywiste - transfer danych, 7-Zip2015-07-17 14:00:00 |  Michał Lytek (Michael)

Transfer plików

Trans­fer pli­ków to je­den z naj­waż­niej­szych te­stów prak­tycz­nych. Ob­ra­zu­je on rze­czy­wi­stą wy­daj­ność no­śni­ków w przy­pad­ku da­nych nie­podat­nych na kom­pre­sję, czy­li ta­kich ja­kie co­dzien­nie uży­wa­my. Do po­mia­ru wy­daj­no­ści wy­ko­rzy­sta­li­śmy pro­gram Total Commander, za po­mo­cą któ­re­go prze­no­si­li­śmy da­ne te­sto­we z no­śni­ka na RAMdysk (utwo­rzo­ny za po­mo­cą Im­Disk Vir­tu­al Disk Dri­ver) i od­wrot­nie oraz w ob­rę­bie jed­nej par­ty­cji na dys­ku SSD.

Dane wykorzystane do testów to odpowiednio dobrane pliki systemowe Windowsa z katalogu System32, a w przypadku dużego pliku - obraz *.iso.

Odczyt danych

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Zapis danych

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Kopiowanie danych

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

7-Zip v9.20

Ostatni użyty przez nas program do 7-Zip. Pierwszy test po­le­gał na do­da­niu 30 692 pli­ków o łącz­nej "wa­dze" 3,66 GB do ar­chi­wum z opcją "bez kom­pre­sji", by wy­nik nie za­le­żał od mo­cy ob­li­cze­nio­wej pro­ce­so­ra. Po­ka­zu­je on, jak do­brze no­śnik ra­dzi so­bie z od­czy­tem ma­łych pli­ków i za­pi­sem jed­ne­go du­że­go. 

Dru­gi test był od­wrot­ny - ar­chi­wum roz­pa­ko­wy­wa­li­śmy, co po­ka­zu­je czas po­trzeb­ny do od­czy­tu du­że­go pli­ku i za­pi­su ma­łych pli­ków.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Cooler Master
 • XFX
 • Seagate
 • Aquatuning.pl
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Enermax
 • BenQ
 • Zotac
 • Intel Corporation
 • Chieftec
 • Gigabyte