Overclock.pl » Testy i recenzje » Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme. Test karty graficznej

Temperatury, kultura pracy i pobór prądu2015-07-27 16:56:40 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatury

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Kultura pracy

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Pobór prądu

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Zotac GTX 980 Ti AMP Extreme

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • Cooler Master
 • Cenowarka.pl
 • Zotac
 • BenQ
 • Chieftec
 • Gigabyte
 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • Asus