Overclock.pl » Testy i recenzje » Test obudowy be quiet! Silent Base 800 Window Orange

Testy i wrażenia2015-08-24 18:57:53 |  Kamil Zieliński (Kapitan)

Zanim sprawdzimy temperatury, kilka słów na temat kultury pracy. Zainstalowane fabrycznie wentylatory są bardzo ciche, po zbliżeniu ucha do łożyska słychać jego szmer. Lepiej wypadły tylko niektóre wentylatory Noctuy czy firmy Fractal. Warto docenić fakt, że po zwiększeniu obrotów do maksimum, śmigiełka wciąż były ciche.

be_quiet_silent_base_800_window

A jeśli chodzi o tłumienie hałasu, to Silent Base 800 dobrze wypada także w tej kwestii. Co prawda mimo wszystko jest trochę głośniej niż we Fractalu Define R4, ale za to utrzymano bardzo dobry poziom "cichych" obudów z drzwiczkami, które miałem okazję sprawdzić (Bitfenix Collossus, Nanoxia Deep Silence 2). Perfekcyjnie zdał egzamin system montażu dysków twardych, naprawdę nie ma mowy o jakichkolwiek drganiach.

be_quiet_silent_base_800_window

Nanoxia Deep Silence 2 - widzicie silną inspirację Fractalem? Ta marka na prawdę zmieniła rynek.

 

Platforma testowa

 

Procedura testowa

Sprzęt ob­cią­żo­no pro­gra­mem OCCT 4.4.1, wy­ko­nu­jąc test Po­wer Sup­ply. Do spraw­dze­nia tem­pe­ra­tur wy­ko­rzy­sta­łem naj­now­szą do­stęp­ną wer­sję HWMo­ni­tor. Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia wy­no­si­ła 23 stop­nie. Ob­ro­ty wen­ty­la­to­rów kar­ty gra­ficz­nej zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, do war­to­ści 40%, pro­gra­mem MSI After­bur­ner. Rów­nież ob­ro­ty wen­ty­la­to­ra chło­dzą­ce­go pro­ce­sor zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, po­przez do­star­cze­nie mu na­pię­cia 12V.

Naj­pierw plat­for­mę roz­grza­łem 20-mi­nu­to­wym te­stem, póź­niej kom­pu­ter do­stał kil­ka­dzie­siąt mi­nut na prze­wen­ty­lo­wa­nie się i usta­bi­li­zo­wa­nie tem­pe­ra­tur pod­czas pra­cy z ni­ską pręd­ko­ścią ob­ro­to­wą wen­ty­la­to­rów. Wów­czas od­czy­ta­łem tem­pe­ra­tu­ry i uru­cho­mi­łem ko­lej­ny 20-mi­nu­to­wy test, po któ­rym po­wtór­nie za­no­to­wa­łem tem­pe­ra­tu­ry.

Na­stęp­nie ob­ro­ty fa­brycz­nych wen­ty­la­to­rów zo­sta­ły usta­wio­ne na mak­si­mum. Plat­for­ma do­sta­ła czas na prze­wen­ty­lo­wa­nie się. Po po­wtór­nym usta­bi­li­zo­wa­niu się tem­pe­ra­tur, test zo­stał po­no­wio­ny. Pro­ce­du­ra zo­sta­ła po­wtó­rzo­na dla dwóch po­zo­sta­łych wa­rian­tów roz­miesz­cze­nia wen­ty­la­to­rów. Wy­ni­ki pre­zen­tu­ją ta­be­le:

Minimalne obroty wentylatorów

 

be_quiet_silent_base_800_window

 

Maksymalne obroty wentylatorów

be_quiet_silent_base_800_window

 

Sprawdźmy wyniki, zestawiając je z testowanymi przez nas ostatnio dwiema konstrukcjami. Antec P380 wyznaczył kosmicznie wysoki próg w dziedzinie wentylacji. Nasza platforma nie mogła się rozgrzać, a powietrze wpadało zimne i “wypadało jeszcze zimniejsze”. Okazało się, że zaciekła rywalizacja wywiązała się pomiędzy bohaterką dzisiejszej publikacji, a małym Fractalem Core 2500, z dwoma fabrycznymi wentylatorami ustawionymi tak, by wyciągały rozgrzane powietrze na zewnątrz.

Plastikowy górny panel i tylna część rozgrzały się i wygląda na to, że dach obudowy niezbyt chętnie rozstaje się z rozgrzanym powietrzem. Wyniki są podobne, natomiast kultura pracy zestawu zamkniętego w Silent Base stała na dużo lepszym poziomie.

Obudowa powinna przypasować posiadaczom coraz bardziej popularnych półpasywnych kart graficznych i cichego układu chłodzącego procesor. Zachowuje złoty środek między wydajnością, a głośnością.

Niebawem do naszego zestawienia dołączą kolejne konstrukcje. Wówczas zaprezentujemy zestawienie temperatur w jednym miejscu.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • Asus
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • Cooler Master
 • BenQ
 • Zotac
 • Aquatuning.pl
 • Cenowarka.pl
 • Gigabyte
 • XFX
 • Chieftec