Overclock.pl » Testy i recenzje » Test karty graficznej ASUS GTX 950 STRIX

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM2015-08-28 09:55:05 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

GTX 950 - architektura

ASUS GTX 950 STRIX

GTX 950 jest eko­no­micz­nym wa­rian­tem GTX 960, za­rów­no je­śli cho­dzi o po­zy­cję w ofer­cie zie­lo­nych, jak i bu­do­wę struk­tu­ry krze­mo­wej. Oby­dwa przy­to­czo­ne ak­ce­le­ra­to­ry ba­zu­ją na rdze­niu Ma­xwell GM206, wy­ko­na­nym w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym 28 nm, ale w zna­czą­cy spo­sób od­róż­nia je kon­fi­gu­ra­cja blo­ko­wa. Na po­kła­dzie dzie­więć­set-sześć­dzie­siąt­ki znaj­du­je się peł­na wer­sja chi­pa, któ­ra skła­da się z 8 blo­ków SMM, co w kon­se­kwen­cji owo­cu­je 1024 pro­ce­so­ra­mi stru­mie­nio­wy­mi oraz 64 jed­nost­ka­mi tek­stu­ru­ją­cy­mi. Z ko­lei w przy­pad­ku bo­ha­te­ra ni­niej­szej pu­bli­ka­cji war­to­ści te stop­nia­ły do 768 i 48 (6 SMM), ko­lej­no dla SPU oraz TMU, a więc ma­my tu­taj do czy­nie­nia z 25-pro­cen­to­wą re­duk­cją za­so­bów wy­ko­naw­czych. Prze­pro­wa­dzo­ne cię­cia z ca­łą pew­no­ścią od­bi­ją się na wy­ni­kach uzy­ski­wa­nych w grach, choć dys­pro­por­cja po­mię­dzy dwo­ma bliź­nia­czy­mi ukła­da­mi mo­że być znacz­nie mniej­sza, ani­że­li su­ge­ru­je po­wyż­sza kal­ku­la­cja, wszak po­zo­sta­łej czę­ści spe­cy­fi­ka­cji mo­dy­fi­ka­cje nie do­tknę­ły. GTX 950 - po­dob­nie jak wy­żej wy­ce­nio­ny od­po­wied­nik - po­sia­da 32 ROP oraz 2 GB pa­mię­ci gra­ficz­nej GDDR5 na 128-bi­to­wej ma­gi­stra­li. W tym przy­pad­ku nie spo­dzie­wa­my się ra­czej mo­de­li z po­dwo­jo­ną ilo­ścią VRAM, choć po­szcze­gól­ni pro­du­cen­ci mo­gą jesz­cze za­sko­czyć.

ASUS GTX 950 STRIX

Su­ge­ro­wa­na czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia rdze­nia wg. NVI­DII wy­no­si 1024 MHz, ale wo­bec bra­ku kon­struk­cji re­fe­ren­cyj­nej trud­no spo­tkać na ryn­ku ak­ce­le­ra­tor o ta­kich pa­ra­me­trach, natomiast więk­szość eg­zem­pla­rzy sta­no­wią kon­struk­cje fa­brycz­nie prze­tak­to­wa­ne. Testowany STRIX cechuje się zegarem bazowym na poziomie 1165 MHz, co powinno uplasować go marginalnie powyżej modelu MSI Gaming 2G (1127 MHz), przynajmniej w teorii, bo zakres Boost i limity Power Target ustalone przez inżynierów są zawsze pewną niewiadomą. Natomiast pamięć graficzna – w odróżnieniu od rdzenia – podkręcona nie została, a więc pracuje z domyślnym taktowaniem 1653 MHz. 

Nawigacja

 
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • Intel Corporation
 • Chieftec
 • Seagate
 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • Asus
 • Cooler Master
 • Gigabyte
 • BenQ
 • Cenowarka.pl
 • Zotac