Overclock.pl » Testy i recenzje » Test karty graficznej ASUS GTX 950 STRIX

...licence to overclock!2015-08-28 09:55:05 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przy­po­mnij­my, że NVI­DIA de­kla­ru­je sta­bil­ną pra­cę GTX 950 przy czę­sto­tli­wo­ści 1024 MHz, ale ASUS pod­niósł ten pa­ra­metr do 1165 MHz. Nam uda­ło się usta­wić ze­gar sam­pla te­sto­we­go na 1220 MHz, co prze­ło­ży­ło się na Bo­ost w za­kre­sie 1460-1470 MHz. Z kolei pamięci Samsung osiągnęły próg stabilności przy 1853 MHz.

ASUS GTX 950 STRIX

ASUS GTX 950 STRIX

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • XFX
 • Chieftec
 • Asus
 • Aquatuning.pl
 • Gigabyte
 • BenQ
 • Seagate
 • Cenowarka.pl
 • Intel Corporation
 • Zotac
 • Cooler Master