Overclock.pl » Testy i recenzje » EVGA GTX 950 SSC oraz FTW. Test dwóch kart graficznych

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM2015-10-01 00:50:00 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

GTX 950 - architektura

ASUS GTX 950 STRIX

GTX 950 jest eko­no­micz­nym wa­rian­tem GTX 960, za­rów­no je­śli cho­dzi o po­zy­cję w ofer­cie zie­lo­nych, jak i bu­do­wę struk­tu­ry krze­mo­wej. Oby­dwa przy­to­czo­ne ak­ce­le­ra­to­ry ba­zu­ją na rdze­niu Ma­xwell GM206, wy­ko­na­nym w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym 28 nm, ale w zna­czą­cy spo­sób od­róż­nia je kon­fi­gu­ra­cja blo­ko­wa. Na po­kła­dzie dzie­więć­set-sześć­dzie­siąt­ki znaj­du­je się peł­na wer­sja chi­pa, któ­ra skła­da się z 8 blo­ków SMM, co w kon­se­kwen­cji owo­cu­je 1024 pro­ce­so­ra­mi stru­mie­nio­wy­mi oraz 64 jed­nost­ka­mi tek­stu­ru­ją­cy­mi. Z ko­lei w przy­pad­ku bo­ha­te­ra ni­niej­szej pu­bli­ka­cji war­to­ści te stop­nia­ły do 768 i 48 (6 SMM), ko­lej­no dla SPU oraz TMU, a więc ma­my tu­taj do czy­nie­nia z 25-pro­cen­to­wą re­duk­cją za­so­bów wy­ko­naw­czych. Prze­pro­wa­dzo­ne cię­cia z ca­łą pew­no­ścią od­bi­ją się na wy­ni­kach uzy­ski­wa­nych w grach, choć dys­pro­por­cja po­mię­dzy dwo­ma bliź­nia­czy­mi ukła­da­mi mo­że być znacz­nie mniej­sza, ani­że­li su­ge­ru­je po­wyż­sza kal­ku­la­cja, wszak po­zo­sta­łej czę­ści spe­cy­fi­ka­cji mo­dy­fi­ka­cje nie do­tknę­ły. GTX 950 - po­dob­nie jak wy­żej wy­ce­nio­ny od­po­wied­nik - po­sia­da 32 ROP oraz 2 GB pa­mię­ci gra­ficz­nej GDDR5 na 128-bi­to­wej ma­gi­stra­li. W tym przy­pad­ku nie spo­dzie­wa­my się ra­czej mo­de­li z po­dwo­jo­ną ilo­ścią VRAM, choć po­szcze­gól­ni pro­du­cen­ci mo­gą jesz­cze za­sko­czyć.

EVGA GTX 950 SSC FTW

*TDP w terminologii firmy EVGA oznacza w istocie maksymalny pobór mocy, przy domyślnych ustawieniach akceleratora

Su­ge­ro­wa­na czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia rdze­nia wg. NVI­DII wy­no­si 1024 MHz, ale wo­bec bra­ku kon­struk­cji re­fe­ren­cyj­nej trud­no spo­tkać na ryn­ku ak­ce­le­ra­tor o ta­kich pa­ra­me­trach, a więk­szość eg­zem­pla­rzy sta­no­wią jednostki fa­brycz­nie prze­tak­to­wa­ne. Testowane dzisiaj karty EVGA również wpisują się w ten schemat, oferując częstotliwość bazową 1213 MHz lub 1190 MHz, kolejno dla modeli FTW oraz SSC, co przy okazji pozwala Amerykanom na poszczycenie się najwyżej taktowanym GTX 950 na rynku. Tak, to prawda. Jankescy inżynierowie zabili klina nawet firmie Zotac, której topowe serie od zawsze kojarzyły się z wyraźnie podbitymi zegarami, wszak Zotac GTX 950 AMP Extreme „tyka” o 10 MHz wolniej. Różnice na polu wydajności? Zapewne minimalne, ale hasło „najszybszy” zawsze robi furorę. Szkoda tylko, że bardzo wysokiemu taktowaniu rdzenia nie zawtórowały pamięci VRAM GDDR5, które ustawiono – zgodnie z zaleceniami NVIDII – na 1653 MHz.

Nawigacja

 
  Następna Ostatnia
 • BenQ
 • Zotac
 • Aquatuning.pl
 • Cenowarka.pl
 • Gigabyte
 • XFX
 • Chieftec
 • Enermax
 • Cooler Master
 • Seagate
 • Asus
 • Intel Corporation