Overclock.pl » Testy i recenzje » Test obudowy SilentiumPC Aquarius M60W Pure Black

Testy2015-10-12 22:10:00 |  Kamil Zieliński (Kapitan)

Najgorsze za nami. Potem było całkiem nieźle, obudowa nie uciekła z pokoju, pracowała cicho i jedyna rzecz, która mnie nieco irytowała, to świadomość, że wkrótce znów będę musiał z niej wyjąć bebechy. Czas sprawdzić temperatury.

 

Platforma testowa

 

Procedura testowa

Sprzęt ob­cią­żo­no benchmarkiem Unigine Heaven. Do spraw­dze­nia tem­pe­ra­tur wy­ko­rzy­sta­no naj­now­szą do­stęp­ną wer­sję HWMo­ni­tor. Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia wy­no­si­ła 22 stop­nie. Ob­ro­ty wen­ty­la­to­rów kar­ty gra­ficz­nej zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, do war­to­ści 40%, pro­gra­mem MSI After­bur­ner. Rów­nież ob­ro­ty wen­ty­la­to­ra chło­dzą­ce­go pro­ce­sor zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, po­przez do­star­cze­nie mu na­pię­cia 12V.

silentiumpc_m60w

Naj­pierw plat­for­mę roz­grza­łem 20-mi­nu­to­wym te­stem, póź­niej kom­pu­ter do­stał kil­ka­dzie­siąt mi­nut na prze­wen­ty­lo­wa­nie się i usta­bi­li­zo­wa­nie tem­pe­ra­tur pod­czas pra­cy z ni­ską pręd­ko­ścią ob­ro­to­wą wen­ty­la­to­rów. Wów­czas od­czy­ta­łem tem­pe­ra­tu­ry i uru­cho­mi­łem ko­lej­ny 20-mi­nu­to­wy test, po któ­rym po­wtór­nie za­no­to­wa­łem tem­pe­ra­tu­ry.

Na­stęp­nie ob­ro­ty fa­brycz­nych wen­ty­la­to­rów zo­sta­ły usta­wio­ne na mak­si­mum. Plat­for­ma do­sta­ła czas na prze­wen­ty­lo­wa­nie się. Po po­wtór­nym usta­bi­li­zo­wa­niu się tem­pe­ra­tur, test zo­stał po­no­wio­ny. Wy­ni­ki pre­zen­tu­ją ta­be­le:

silentiumpc_m60w

Postanowiłem dodatkowo przełożyć jeden z przednich wentylatorów na dach, żeby wyciągał rozgrzane powietrze z obudowy. Powtórzmy procedurę i sprawdźmy wyniki:

silentiumpc_m60w

Rozważania

Kontroler wentylatorów z funkcją całkowitego ich zatrzymania zmienił moje podejście do wyciszanych obudów. Może wcale nie trzeba kupować Fractala z grubymi matami, żeby mieć cichy komputer? Może da się zbudować nowy sprzęt, zdolny by przynajmniej w trybie 2D pracować pasywnie?

Współczesne procesory Intela są energooszczędne i dopóki ich nie podkręcimy, nie wydzielają za dużo ciepła. Tak czy siak potrzebne jest chłodzenie procesora, które ma duży radiator. Jeśli do tego dodamy bezgłośny SSD, kartę graficzną, które przynajmniej w trybie 2D pracuje pasywnie, to przymykając oko na zasilacz, który pracując sobie w tym swoim tunelu i tak będzie niesłyszalny to zamykając wszystko w tej obudowie mamy upragnioną ciszę.

Obudowa jest pełna otworów wentylacyjnych. Nie ma żadnych mat wygłuszających, więc łatwiej będzie odprowadzać ciepło, a sama obudowa może robić za olbrzymi radiator. Brzmi interesująco. Sprawdziłem czy redakcyjny sprzęt przeżyje, gdy pracują tylko wentylatory na karcie graficznej i zasilacza. Niestety temperatura procesora i mostka północnego stale rosła , a im była wyższa, tym rosła szybciej. Skapitulowałem gdy procesor rozgrzał się do 80 stopni. Niemniej uważam, że przy nowszych podzespołach z niskim TDP i większym układzie chłodzenia, taki manewr jest wykonalny.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Zotac
 • Chieftec
 • Cenowarka.pl
 • XFX
 • Asus
 • Gigabyte
 • Intel Corporation
 • Enermax
 • Aquatuning.pl
 • Seagate
 • Cooler Master
 • BenQ