Overclock.pl » Testy i recenzje » BitFenix Aegis. Ciekawa odudowa do moddingu

Testy i metodyka2015-11-02 14:32:42 |   (redakcja)

Do po­mia­rów aku­stycz­nych zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny so­no­metr Volt­craft SL-100, te­sty zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w od­le­gło­ści 40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy, na wy­so­ko­ści uszu, pod­czas nor­mal­ne­go ko­rzy­sta­nia z kom­pu­te­ra w ce­lu od­wzo­ro­wa­nia wa­run­ków, w ja­kich sły­szy się pra­cę jed­nost­ki.


Po­ziom tła aku­stycz­ne­go wy­no­sił 31.8 dBA.

Platforma testowa

Temperatury podzespołów

 

Do przeprowadzenia te­stów temperatur podzespołów użyliśmy oprogramowania:

 • LinX 0.6.4 dla procesora (próbka: 22374, 15 minut),

 • Unigine Valley Benchmark 1.0 (Extreme HD).

Do uzyskania odczytów temperatur z sensorów na podzespołach posłużył nam pro­gram:

 • CPUID HWMonitor.

Pod­czas prze­pro­wa­dza­nia te­stów, pro­ce­sor był schła­dza­ny przez go­to­wy ze­staw chło­dze­nia cie­czą Li­qtech 240 od fir­my Ener­max, je­go stan­dar­do­we wen­ty­la­to­ry usta­wio­ne zo­sta­ły na prze­dział ob­ro­tów od 600 do 1300 obr./min.

Pierwszy test został przeprowadzony z jednym fabrycznym wentylatorem BitFenix Spectre 120 mm na tyle obudowy i dwoma dołączonymi do zestawu z chłodzeniem wentylatorami. W drugim teście standardowy wentylator Aegis'a został zamieniony na BitFenix Spectre PRO 120 mm Red LED, a także zostały dodane dwa takie same wentylatory na front obudowy. Tabelki przedstawiają temperatury pracy podzespołów podczas obciążenia ze standardowym wentylatorem i po zmianie na wersję Spectre PRO. Podczas testów wentylatory pracowały z ustalonym napięciem na 12 V.

 


Temperatura pokojowa w pomieszczeniu testowym wynosiła dokładnie 23 °C.

Jak można było zaobserwować, w pierwszym przypadku testu temperatur jeden standardowo zainstalowany wentylator Spectre wyciągający ciepłe powietrze z obudowy miał dość ciężko, zwłaszcza że na froncie nie było żadnego wentylatora zasysającego świeże powietrze.

Temperatura dla procesora przekroczyła 80 °C, dla karty graficznej wyniosła ona ponad 70 °C.

 

Sytuacja znacznie uległa poprawie, kiedy dodaliśmy dwa wentylatory Spectre PRO na froncie i jeden na tyle obudowy. Zauważyliśmy znaczny spadek temperatur dla procesora, skutkowało to obniżeniem temperatury o 5 °C, zaś dla GPU spadek wynosił 4 °C. Temperatury dysków były mniejsze o około 2-3 °C.

Wentylatory i ich możliwości

Jak każdy wie, odpowiednia wentylacja w obudowie to podstawa. Praca wentylatorów, a raczej ich poziom generowanego przez nie "hałasu", to dla niektórych cecha jeszcze ważniejsza, poza tym kto chciałby pracować koło małego "tornada" na biurku?

W naszym pierwszym teście przetestowaliśmy wentylatory podpięte poprzez kontroler obrotów w obudowie, ustawiliśmy trzy dostępne napięcia: 5 V, 7 V i 12 V. Pomiary były wykonywane podczas obciążenia całej platformy, uwzględniając w to dwa standardowe wentylatory na chłodzeniu Enermax Liqtech 240 z prędkością obrotową 1300 obr./min.

Za­nim przej­dzie­my do po­mia­ru po­zio­mu ha­ła­su, za­po­znaj­cie się z po­niż­szym ze­sta­wia­niem:

 • 10 dBA - nor­mal­ne od­dy­cha­nie / sze­lest li­ści,

 • 20 dBA - szept,

 • 30 dBA - ci­che po­miesz­cze­nie w do­mu,

 • 40 dBA - lo­dów­ka,

 • 50 dBA - nor­mal­na roz­mo­wa,

 • 60 dBA - śmiech,

 • 70 dBA - od­ku­rzacz lub su­szar­ka do wło­sów,

 • 80 dBA- gło­śna mu­zy­ka/du­ży ruch miej­ski.

 

Drugi test przedstawia realną prędkość obrotową wentylatorów, jaką uzyskaliśmy przy pomocy kontrolera obrotów Lamptron FC5 V2. Napięcia były odpowiednio ustawiane dla każdego z wentylatorów na 5 V, 7 V i 12 V.

Podsumowując nasze oba testy, możemy dojść do pewnych konkluzji, mianowicie na ustawionym napięciu:

 • 5 V - wentylatory obracają się średnio z prędkością od 350 do 600 obr./min i generują dźwięk w przedziale około 34-35 dBA. Jest to całkowicie akceptowalny poziom głośności i gwarantuje to pracę na mniej wymagających programach w ciszy.
 • 7 V - prędkość wentylatorów od 600-850 obr./min przy około 36-37 dBA, co jest jeszcze poziomem “do przełknięcia” dla ludzkiego ucha, lecz już słyszalnym, na tym trybie będzie można spokojnie grać w gry czy używać komputera do bardziej wymagających programów bez obaw o temperatury.
 • 12 V - to faktycznie ustawienie wentylatorów na dużą wydajność od 900-1200 obr./min, jednakże przekłada się to również na ich głośność podczas pracy, bowiem uświadczymy już na pewno słyszalny dźwięk dobiegający z wewnątrz obudowy o natężeniu od 40 do nawet 42.8 dBA.

Dla jednostek podkręconych i przeznaczonych do grania i używania bardzo zaawansowanych programów zapewne się to przyda, lecz jeżeli będziemy korzystać z komponentów ze średniej półki bez OC, to spokojnie możemy ustawić napięcie na 7 V, aby praca była przyjemna i stosunkowo w akceptowalnych warunkach akustycznych.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • BenQ
 • Zotac
 • Cenowarka.pl
 • XFX
 • Gigabyte
 • Asus
 • Cooler Master
 • Enermax
 • Aquatuning.pl
 • Chieftec