Overclock.pl » Testy i recenzje » Test obudowy NZXT S340

Testy2015-12-15 13:24:01 |  Kamil Zieliński (Kapitan)

Platforma testowa

Procedura testowa

Sprzęt ob­cią­żo­no bench­mar­kiem Uni­gi­ne He­aven, a do spraw­dze­nia tem­pe­ra­tur wy­ko­rzy­sta­no naj­now­szą do­stęp­ną wer­sję HWMo­ni­tor. Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia wy­no­si­ła 22 stop­nie. Ob­ro­ty wen­ty­la­to­rów kar­ty gra­ficz­nej zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, do war­to­ści 40%, pro­gra­mem MSI After­bur­ner. Rów­nież ob­ro­ty wen­ty­la­to­ra chło­dzą­ce­go pro­ce­sor zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, po­przez do­star­cze­nie mu na­pię­cia 12 V.

Naj­pierw plat­for­mę roz­grza­łem poprzez test benchmarkiem, następnie kom­pu­ter do­stał kil­ka­dzie­siąt mi­nut na prze­wen­ty­lo­wa­nie się i usta­bi­li­zo­wa­nie tem­pe­ra­tur. Wów­czas uru­cho­mi­łem ko­lej­ny test, po któ­rym za­no­to­wa­łem tem­pe­ra­tu­ry.

Wy­ni­ki pre­zen­tu­je ta­be­la:

NZXT S320

Warto odnieść rezultaty do zbliżonej konstrukcji SilentiumPC M60W. Bohaterka tej publikacji przegrywa pojedynek. M60W ma więcej otworów wentylacyjnych, trzy wentylatory, a dodatkowo dwa z nich miały większą średnicę (14 cm).

SilentiumPC M60W

Trzeba także pamiętać, że do obudowy nie wejdzie zbyt wysoki schładzacz. Producent deklaruje 161 mm, co powinno umożliwić montaż większości układów z średniej półki cenowej.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • Chieftec
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Intel Corporation
 • BenQ
 • Seagate
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • Zotac
 • Aquatuning.pl
 • XFX