Overclock.pl » Testy i recenzje » Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC. Test ekonomicznej karty graficznej

Temperatury. kultura pracy i pobór prądu2016-01-19 22:20:00 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatura

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Kultura pracy

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Wykres uwzględnia tylko akceleratory, które nie zatrzymują wirników w spoczynku.

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Pobór energii 

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Seagate
 • Cenowarka.pl
 • Aquatuning.pl
 • Zotac
 • Chieftec
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • BenQ
 • XFX
 • Enermax
 • Asus
 • Intel Corporation