Overclock.pl » Testy i recenzje » Test karty graficznej ASUS GTX 950 STRIX

Test karty graficznej ASUS GTX 950 STRIX2015-08-28 09:55:05 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

738.jpg Minione dni upłynęły pod znakiem premiery GTX 950, który okazał się całkiem rozsądną propozycją dla osób chcących umiarkowanym kosztem zbudować peceta do najnowszych gier. Po premierowym teście akceleratora MSI Gaming 2G przyszedł czas na dalszy ciąg spotkań z autorskimi dziewięćset-pięćdziesiątkami. Tym razem do naszej redakcji zawitał model ASUS STRIX, wyposażony w dwuwentylatorowy system chłodzenia DirectCU II.

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM

GTX 950 - architektura

ASUS GTX 950 STRIX

GTX 950 jest eko­no­micz­nym wa­rian­tem GTX 960, za­rów­no je­śli cho­dzi o po­zy­cję w ofer­cie zie­lo­nych, jak i bu­do­wę struk­tu­ry krze­mo­wej. Oby­dwa przy­to­czo­ne ak­ce­le­ra­to­ry ba­zu­ją na rdze­niu Ma­xwell GM206, wy­ko­na­nym w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym 28 nm, ale w zna­czą­cy spo­sób od­róż­nia je kon­fi­gu­ra­cja blo­ko­wa. Na po­kła­dzie dzie­więć­set-sześć­dzie­siąt­ki znaj­du­je się peł­na wer­sja chi­pa, któ­ra skła­da się z 8 blo­ków SMM, co w kon­se­kwen­cji owo­cu­je 1024 pro­ce­so­ra­mi stru­mie­nio­wy­mi oraz 64 jed­nost­ka­mi tek­stu­ru­ją­cy­mi. Z ko­lei w przy­pad­ku bo­ha­te­ra ni­niej­szej pu­bli­ka­cji war­to­ści te stop­nia­ły do 768 i 48 (6 SMM), ko­lej­no dla SPU oraz TMU, a więc ma­my tu­taj do czy­nie­nia z 25-pro­cen­to­wą re­duk­cją za­so­bów wy­ko­naw­czych. Prze­pro­wa­dzo­ne cię­cia z ca­łą pew­no­ścią od­bi­ją się na wy­ni­kach uzy­ski­wa­nych w grach, choć dys­pro­por­cja po­mię­dzy dwo­ma bliź­nia­czy­mi ukła­da­mi mo­że być znacz­nie mniej­sza, ani­że­li su­ge­ru­je po­wyż­sza kal­ku­la­cja, wszak po­zo­sta­łej czę­ści spe­cy­fi­ka­cji mo­dy­fi­ka­cje nie do­tknę­ły. GTX 950 - po­dob­nie jak wy­żej wy­ce­nio­ny od­po­wied­nik - po­sia­da 32 ROP oraz 2 GB pa­mię­ci gra­ficz­nej GDDR5 na 128-bi­to­wej ma­gi­stra­li. W tym przy­pad­ku nie spo­dzie­wa­my się ra­czej mo­de­li z po­dwo­jo­ną ilo­ścią VRAM, choć po­szcze­gól­ni pro­du­cen­ci mo­gą jesz­cze za­sko­czyć.

ASUS GTX 950 STRIX

Su­ge­ro­wa­na czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia rdze­nia wg. NVI­DII wy­no­si 1024 MHz, ale wo­bec bra­ku kon­struk­cji re­fe­ren­cyj­nej trud­no spo­tkać na ryn­ku ak­ce­le­ra­tor o ta­kich pa­ra­me­trach, natomiast więk­szość eg­zem­pla­rzy sta­no­wią kon­struk­cje fa­brycz­nie prze­tak­to­wa­ne. Testowany STRIX cechuje się zegarem bazowym na poziomie 1165 MHz, co powinno uplasować go marginalnie powyżej modelu MSI Gaming 2G (1127 MHz), przynajmniej w teorii, bo zakres Boost i limity Power Target ustalone przez inżynierów są zawsze pewną niewiadomą. Natomiast pamięć graficzna – w odróżnieniu od rdzenia – podkręcona nie została, a więc pracuje z domyślnym taktowaniem 1653 MHz. 

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

Sampel testowy otrzymaliśmy w kartonowym pudełku, nawiązującym do opatrzonego motywu sowy, ale wyraźnie mniejszym od opakowań potężniejszych modeli. Graficy tradycyjnie skondensowali tutaj cały szereg opisów, głównie dotyczących wykorzystanych technologii producenta, a także skróconą specyfikację techniczną.

 

Akcesoria

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

Zawartość pudełka o ból głowy nikogo nie przyprawi, co w przypadku segmentu budżetowego stanowi niepisaną normę. Wraz z kartą producent dostarcza tylko: adapter DVI-I -> D-SUB (VGA), monochromatyczną instrukcję obsługi (także w języku polskim) oraz naklejkę z logo STRIX.

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

Karta spod szyldu ASUS, podobnie jak model opatrzony logiem MSI, nie wyróżnia się zbytnio na tle pokrewnego GTX 960. Linia stylistyczna obydwu akceleratorów jest jota w jotę bliźniacza, acz nie obeszło się bez pomniejszych modyfikacji. Najistotniejszą z nich jest przedłużenie płytki drukowanej do 210 mm, co niemalże zrównało długość laminatu z radiatorem, tym samym zapewniając całości bardzo zgrabny wygląd.

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

Zaimplementowany system DirectCU to jedna z uboższych wersji tego chłodzenia, zbudowana w oparciu o dwa niklowane ciepłowody o średnicy 8 mm, którym akompaniują 70-milimetrowe wentylatory osiowe. Stopa radiatora obejmuje jedynie rdzeń graficzny, zaś pamięci VRAM oraz sekcja zasilania chłodzone są przez strumień powietrza, generowany przez wspomniane wcześniej jednostki tłoczące. Krzywa pracy, jak przystało na reprezentanta serii STRIX, gwarantuje całkowicie pasywne działanie do momentu osiągnięcia 60 st. Celsjusza przez procesor graficzny. 

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

Producent – w odróżnieniu od droższego modelu – nie zdecydował się na wykorzystanie backplate, ale częściowo zrekompensował ten brak stalową szyną, zapobiegającą opadaniu karty w slocie PCI-E.

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

Profil elementu umożliwia bezproblemowy dostęp do gniazd SLI oraz PEG 6-pin, które są zarazem jedynymi wartymi uwagi elementami na bocznej krawędzi karty. W przypadku tego modelu ASUS zrezygnował z oświetlenia LED, stawiając na klasyczny, wygrawerowany laserowo logotyp.

ASUS_GTX_950_STRIX_OC_2_GB_GDDR5

GTX 950 STRIX z wyświetlaczem komunikować się może z pomocą jednego z czterech wyjść obrazu: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, DVI-D lub DVI-I. Ostatnie z wymienionych obsługuje sygnał analogowy, toteż dzięki adapterowi dołączonemu do kompletu można opcjonalnie uzyskać złącze D-SUB (VGA).

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy wykonaliśmy w rozdzielczości 1920x1080 px (FullHD).
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną predefinicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare to 355.69 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

ASUS GTX 950 STRIX

 

Crysis 3 - MSAAx4

ASUS GTX 950 STRIX

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

ASUS GTX 950 STRIX

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

ASUS GTX 950 STRIX

 

Tomb Raider - SSAAx2

ASUS GTX 950 STRIX

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

ASUS GTX 950 STRIX

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order / Zestawienie zbiorcze

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

ASUS GTX 950 STRIX

 

Zestawienie zbiorcze

ASUS GTX 950 STRIX

Temperatury, kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatury

ASUS GTX 950 STRIX

ASUS GTX 950 STRIX

 

Kultura pracy

Brak pomiaru w spoczynku, wszystkie akceleratory w stawce są półpasywne.

ASUS GTX 950 STRIX

 

Pobór energii

ASUS GTX 950 STRIX

ASUS GTX 950 STRIX

...licence to overclock!

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przy­po­mnij­my, że NVI­DIA de­kla­ru­je sta­bil­ną pra­cę GTX 950 przy czę­sto­tli­wo­ści 1024 MHz, ale ASUS pod­niósł ten pa­ra­metr do 1165 MHz. Nam uda­ło się usta­wić ze­gar sam­pla te­sto­we­go na 1220 MHz, co prze­ło­ży­ło się na Bo­ost w za­kre­sie 1460-1470 MHz. Z kolei pamięci Samsung osiągnęły próg stabilności przy 1853 MHz.

ASUS GTX 950 STRIX

ASUS GTX 950 STRIX

Podsumowanie

Podsumowanie

GTX 950 STRIX to niewątpliwie udany produkt, choć nie sposób ulec wrażeniu, że gdzieś zabrakło przysłowiowej kropki nad i. Zacznijmy jednak od tego co bezwzględnie dobre, a pewnym pozytywem jest przede wszystkim wydajność na domyślnych ustawieniach zegarów, pozwalająca na prześcignięcie w grach konkurencyjnej propozycji MSI. Dysproporcje są iście minimalne, ale udaje się je odnotować, co z pewnością docenią osoby nieplanujące samodzielnego overclockingu. Powyższe zdanie niemalże wyczerpuje temat mocy obliczeniowej, bo wyniki podkręcania, jakie są, każdy widzi. Nadmienimy tylko, że spodziewaliśmy się po asusowskiej konstrukcji delikatnie wyższego potencjału OC, ale trudno wydawać wyroki po spotkaniu z pojedynczym egzemplarzem, gdy ma się do czynienia z zagadnieniem warunkowanym w dużej mierze przez losowość. Niemniej, znając realia rynku, najbardziej zacięta batalia pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami i tak rozegra się na polu systemów chłodzących, a w tej materii ASUS nie zawiódł. Zainstalowany wariant DirectCU II, pomimo widocznych gołym okiem cięć względem modelu GTX 960, zapewnia zubożonemu rdzeniowi GM206 przyzwoite warunki pracy. Ekonomiczny STRIX jest zarówno chłodny, jak i cichy, co zresztą nie powinno nikogo przesadnie dziwić, wszak niskie, 90-watowe TDP zobowiązuje do zachowania pewnych norm. Nie spodobał nam się tylko brak radiatora na tranzystorach sekcji zasilania, który w przypadku tak energooszczędnej karty może nie jest elementem obligatoryjnym, ale – jak to mawiają – lepiej dmuchać na zimne.

Za niereferencyjną konstrukcję ASUS należy zapłacić około 790 złotych, co pokrywa się z ceną sugerowaną przez polski oddział NVIDII, ale zarazem nie broni opłacalności tego akceleratora. Wielokrotnie przytaczany w tym tekście GTX 960 STRIX jest raptem 100 złotych droższy, tak więc uwagę zalecamy skupić mimo wszystko na wydajniejszym modelu, ewentualnie wyczekać stosownych obniżek, czy promocji.

ASUS GTX 950 STRIX

ASUS GTX 950 STRIX

 

ASUS GTX 950 STRIX

>> Dyskusja na temat publikacji <<

 • BenQ
 • Enermax
 • Chieftec
 • Cooler Master
 • Intel Corporation
 • Aquatuning.pl
 • Cenowarka.pl
 • XFX
 • Seagate
 • Asus
 • Zotac
 • Gigabyte