Overclock.pl » Testy i recenzje » Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming. Mid-end na bogato

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming. Mid-end na bogato2015-12-04 00:00:55 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

768.jpg Model 950 jest najtańszym reprezentantem rodziny GeForce GTX, ale ten fakt zdaje się nie przeszkadzać producentom, którzy przygotowują coraz śmielsze implementacje tego chipa. Po potężnie wykręconej karcie EVGA, nadszedł czas na kolejny produkt zbliżonego kalibru – Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming. Jak bogato wyposażony maluch poradzi sobie w testach? Tego dowiecie się z naszej publikacji…

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM

" ... jest ekonomicznym wariantem GTX 960 ... "

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

GTX 950 jest ekonomicznym wariantem GTX 960, zarówno jeśli chodzi o pozycję w ofercie zielonych, jak i budowę struktury krzemowej. Obydwa przytoczone akceleratory bazują na rdzeniu Maxwell GM206, wykonanym w procesie technologicznym 28 nm, ale w znaczący sposób odróżnia je konfiguracja blokowa. Na pokładzie dziewięćset-sześćdziesiątki znajduje się pełna wersja chipa, która składa się z 8 bloków SMM, co w konsekwencji owocuje 1024 procesorami strumieniowymi oraz 64 jednostkami teksturującymi. Z kolei w przypadku bohatera niniejszej publikacji wartości te stopniały do 768 i 48 (6 SMM), kolejno dla SPU oraz TMU, a więc mamy tutaj do czynienia z 25-procentową redukcją zasobów wykonawczych. Przeprowadzone cięcia z całą pewnością odbiją się na wynikach uzyskiwanych w grach, choć dysproporcja pomiędzy dwoma bliźniaczymi układami może być znacznie mniejsza, aniżeli sugeruje powyższa kalkulacja, wszak pozostałej części specyfikacji modyfikacje nie dotknęły. GTX 950 - podobnie jak wyżej wyceniony odpowiednik - posiada 32 ROP oraz 2 GB pamięci graficznej GDDR5 na 128-bitowej magistrali. W tym przypadku nie spodziewamy się raczej modeli z podwojoną ilością VRAM, choć poszczególni producenci mogą jeszcze zaskoczyć.

Gigabyte GTX 950 Xtreme GamingSugerowana częstotliwość taktowania rdzenia wg. NVIDII wynosi 1024 MHz, ale Gigabyte podbił ten parametr do wartości 1203 MHz, co plasuje Xtreme Gaming w bliskim sąsiedztwie najwyżej taktowanego GTX 950 na rynku, EVGA FTW (1216 MHz). Przy tak marginalnej różnicy, pierwsze skrzypce przejmują współczynniki Power Limit, zatem kwestia rywalizacji pomiędzy tymi dwiema konstrukcjami pozostaje otwarta. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że wszystko odbywa się z lekkim wskazaniem na kartę Gigabyte, której pamięci - dzięki dodatkowym 100 MHz - pracują z przepustowością wyższą o 7 GB/s. Czy w takim razie testowany akcelerator zdoła odebrać rywalowi mistrzowski pas? Pojedynek czas zacząć.

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

Test_karty_graficznej_GTX_950_XEZaczyna się nietypowo. Okazałe opakowanie tytułowej karty mogłoby z powodzeniem pomieścić jakiś topowy model, np. GTX 980 Ti G1 Gaming. Tymczasem w środku pudełka spoczywa filigranowa dziewięćset-pięćdziesiątka, o czym oczywiście informują liczne nadruki.

 

Akcesoria

Wnętrze kartonu, oprócz właściwego akceleratora, skrywa również:

 • Adapter DVI-I -> D-SUB (VGA),
 • Naklejkę na obudowę,
 • Broszurę szybkiego startu.

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

Gigabyte XE nie szokuje gabarytami, do czego ekonomiczne Maxwelle zdążyły już przyzwyczaić – karta mierzy dokładnie 22,5 cm, ale w głównej mierze jest to zasługą radiatora, który wyraźnie wystaje poza obrys laminatu.

Test_karty_graficznej_GTX_950_XEPod plastikową obudową ukryto system chłodzący WindForce 2X, wykorzystujący pojedynczy ciepłowód o sinusoidalnym kształcie. W centralnym punkcie rurki cieplnej następuje bezpośredni kontakt ze rdzeniem GM206, ale stopa obejmuje też pamięci VRAM. Sekcja zasilania chłodzona jest pasywnie, odrębnym odpromiennikiem.

Za odpowiednią cyrkulację powietrza odpowiadają dwa wentylatory osiowe, które zatrzymują się w sytuacji umiarkowanego obciążenia, gdy temperatura GPU nie przekracza 50 st. Celsjusza.

Test_karty_graficznej_GTX_950_XEPo zamontowaniu akceleratora w obudowie, oczy użytkownika cieszy aluminiowy backplate, nawiązujący stylistycznie do flagowego przedstawiciela obozu Gigabyte – GTX 980 Ti G1 Gaming.

Test_karty_graficznej_GTX_950_XEPokrewieństwo z jedną z najpotężniejszych kart na rynku uwydatnia też krawędź boczna, na której zamontowano konfigurowalny system podświetlenia. Dokładnie taki sam, jak w przypadku topowego modelu, GTX 980 Ti G1 Gaming. Dzięki interfejsowi aplikacji OC GURU II, można z łatwością przebierać pośród 7 kolorów, wzbogacić wnętrze peceta predefiniowanymi efektami, bądź po prostu wyłączyć iluminację.

Do prawidłowego działania GTX 950 Xtreme Gaming niezbędne jest podłączenie wtyczki PEG 8-pin.

Test_karty_graficznej_GTX_950_XEAutorska konstrukcja Gigabyte może komunikować się z monitorem przy pomocy następujących złącz: DVI-I (z obsługą sygnału analogowego), 3x DisplayPort 1.2, HDMI 2.0.

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy przeprowadzono w rozdzielczości 1920x1080 px (FullHD).
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną predefinicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare 355.69 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Crysis 3 - MSAAx4

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Tomb Raider - SSAAx2

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Temperatury, kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatury

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Kultura pracy

Brak pomiaru w spoczynku. Wszystkie akceleratory w stawce są półpasywne

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming


Pobór energii 

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

...licence to overclock!

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przy­po­mnij­my, że NVI­DIA de­kla­ru­je sta­bil­ną pra­cę GTX 950 przy czę­sto­tli­wo­ści 1024 MHz, ale karta Gigabyte już w momencie wyjęcia z pudełka oferuje taktowanie bazowe na poziomie 1203 MHz, co przekłada się na zegar Boost delikatnie przekraczający pułap 1450 MHz. Producent przyśpieszył też pamięć VRAM, ustawiając moduły na 1750 MHz - o 100 MHz wyżej niż zalecają zieloni.

Szczytowe wartości, gwarantujące pełną stabilność karty, wyniosły w naszym przypadku 1303 i 1940 MHz, kolejno dla rdzenia graficznego oraz modułów GDDR5. Boost wahał się w przedziale 1540-1560 MHz. 

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Podsumowanie

Podsumowanie

Poszukujecie karty o jak najlepszym stosunku wydajności do ceny? Lepiej skupcie swoją uwagę na czymś innym, bo GTX 950 Xtreme Gaming nie jest propozycją dla każdego. Karta Gigabyte, trochę w analogii do wywoływanej kilkukrotnie propozycji EVGA, stanowi nietypowe połączenie budżetowego krzemu z hi-end’ową otoczką – tak w kwestii realizacji, jak i zaimplementowanych funkcji. Obcując z tytułowym akceleratorem, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z GTX 980 Ti, ale przedstawionym w odpowiednio niższej skali, niczym model samolotu do sklejania.

Zacznijmy jednak od aspektu priorytetowego – mocy obliczeniowej. Zegar Gigabyte Xtreme Gaming nie szybuje tak wysoko, jak w przypadku EVGA For the Win, ale dodatkowe megaherce na pamięciach zaowocowały przewagą testowanego produktu. Po maksymalnym overclockingu sytuacja uległa odwróceniu, ale jak zawsze pragniemy zaznaczyć, że podatność na przetaktowanie zależy głównie od sampla. Wasze egzemplarze niemal na pewno zachowają się inaczej, a dysproporcje zaobserwowane podczas testów nie muszą się potwierdzić. Bezdyskusyjny jest natomiast fakt, że GTX 950 XG to na chwilę obecną najchłodniejszy Maxwell 2.0 w naszej redakcji, co w kontekście mocno okrojonego systemu chłodzenia może powodować zrozumiałe zaskoczenie. Skąd zatem wzięła się tak wysoka efektywność coolera? Odpowiedź tkwi w krzywej pracy wentylatorów, które osiągają ponad 1200 obr./min – to nawet półtora raza więcej, niż u wyposażonych w ten sam rdzeń rywali. Agresywny profil nie odbija się negatywnie na kulturze pracy (w sposób odczuwalny bez miernika), toteż postępowanie inżynierów uznać można za rozsądne.

Niemniej trzeba jasno powiedzieć, że ani niezła wydajność, ani przemyślany system chłodzący nie są decydującymi walorami konstrukcji Gigabyte. Tym samym dochodzimy do tematu poruszonego w pierwszym akapicie tego podsumowania. Wraz ze swoim konfigurowalnym podświetleniem i eleganckim backplate, GTX 950 Xtreme Gaming stanowi wymarzony gadżet dla wszystkich tych, którzy poszukują karty zbudowanej na wzór produktów premium, ale nie chcą płacić kroci za czołowe modele, bo ogromna wydajność tychże jest im zbędna. Weźmy za przykład entuzjastów moddingu, stawiających na wygląd swoich maszyn, a często będących tylko niedzielnymi graczami. W pozostałych przypadkach trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie zakupu testowanej karty, wszak za podobnie pieniądze można zdobyć 2-gigabajtowego Radeona R9 380 (lub GTX 960), zapewniającego lepsze rezultaty w grach.

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

 • Zotac
 • Cooler Master
 • Gigabyte
 • XFX
 • Seagate
 • Cenowarka.pl
 • Intel Corporation
 • Chieftec
 • Aquatuning.pl
 • BenQ
 • Asus
 • Enermax