Overclock.pl » Testy i recenzje » SilentiumPC Vero L1 600 W oraz SilentiumPC Vero M1 600 W - zasilacze w drugiej odsłonie

SilentiumPC Vero L1 600 W oraz SilentiumPC Vero M1 600 W - zasilacze w drugiej odsłonie2016-01-08 18:21:38 |  Łukasz Sierant (sido107)

779.jpg SilentiumPC może zaliczyć 2015 rok do bardzo udanych. W ostatnim czasie było sporo premier - głównie obudów, coolerów oraz zasilaczy. Nas zainteresował odświeżony 600-watowy Vero M1 oraz jego tańszy pobratymiec ze stałym okablowaniem - Vero L1 600 W. M1 600 W już testowaliśmy, więc będziemy mogli porównać obie wersje. Sprawdzimy, czy zaistniałe zmiany są tylko powierzchowne, czy zaingerowano wewnątrz. Z niniejszego testu dowiecie się, czy owe dwa modele są nadal warte uwagi? Nie przedłużając, zapraszamy do lektury. Analiza i testy dadzą nam odpowiedzi.

Pierwsze wrażenia

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

To będzie nieco inny test niż zwykle. Na początku przedstawimy naszych bohaterów i opiszemy zmiany względem pierwszej rewizji. A jest sporo zmian, nawet powstał z tego nowy model :)

 

Tutaj zapoznacie się z testem Vero M1 600 W w pierwszej rewizji.

 

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 


Pierwsze zmiany widać od razu po pakowaniu zasilaczy. Oba modele dostały nowe opakowania, nie ma już lakierowanej powierzchni. Jest za to szary karton z czarnymi nadrukami. Na pewno taki karton obniży koszty produkcji, jak i zakupu PSU przez klienta końcowego. To naszym zdaniem dobry ruch, wiele osób i tak pudełko wyrzuca po zakupie, więc po co dopłacać do niego. A sama firma może sobie dopisać, że jest bardziej eko :) Same plusy.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Opis na pudełkach jest identyczny jak pierwszej wersji, jedyne różnice zauważymy w modelu L1 - w zasadzie słuszne, bowiem to wersja ze stałym okablowaniem.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

W środku standardowo dla producenta OEM (SAMA).

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero M1 otrzymał taśmowe okablowanie! Na jego temat rozpiszemy się później.

Wyposażenie bez zmian. Lecimy dalej...

 


Wygląd

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Teraz ciekawsza strona i kolejne zmiany.

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

 

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Kto zauważył, ręka do góry. Tak, niezbyt efektowną naklejkę zastąpiono sitodrukiem. Poprawiły się walory estetyczne, wygląda to solidniej niż wspomniana naklejka.

 

Okablowanie

Vero M1 600 W

Vero M1 600 W otrzymał taśmowe okablowanie i to jest chyba najfajniejsze w tym zasilaczu. Wszystkie wiązki wykonano z przewodów 18 AWG, wyjątkiem jest odcinek do złącza FDD z 20 AWG. Kable są bardzo elastyczne i przyjemnie się je układa w obudowie.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

  

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Są jeszcze dwie istotne rzeczy.

Poprawiono wiązkę PCI-E, teraz od samego zasilacza do ostatniego złącza biegnie 8 przewodów 18 AWG.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

I została mała nowość, gumowa koszulka na wtyk ATX24-pin. Nie jest ona na stałe sklejona ze złączem, ale po odpowiednim ułożeniu kabla wygląda to przyzwoicie.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero L1 600 W

W wersji ze stałym okablowaniem, wszystkie kable znajdują się w nylonowym oplocie. Jedyne różnice to brak gumowej koszulki na złączu ATX24-pin, a tutaj by się bardziej przydała, oraz odcinek wiązki do FDD jest wykonany z przewodów 18 AWG jak pozostałe kable.

Przewody względem taśmowych wiązek z M1 są sporo sztywniejsze, ale to nie jest jakaś znacząca wada, raczej świadczy o grubszej izolacji na przewodach.

 

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

 

Wnętrze

Wentylator pozostał ten sam.

 

Wszystkie komponenty elektroniczne, jeśli chodzi o ilość i miejsce, się zgadzają.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

  

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 Co nie znaczy, że nie zauważyliśmy zmian.  Co zatem zmieniono? Wypunktujmy:

 • na stronie pierwotnej dano mocniejsze tranzystory kluczujące FDPF16N50UT zamiast FDP­F13N50FT, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się pa­ra­me­trem RDS(on) na po­zio­mie 370 mΩ względem 420 mΩ. Są one w sta­nie do­star­czyć więcej, bo 15 A zamiast 12 A w try­bie cią­głym przy 25 stop­niach Cel­sju­sza. Czyli większy prąd i mniejsze straty, może się poprawić nieznacznie sprawność jednostki.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 • na stronie wtórnej znajdują się mocniejsze diody dla szyny +12 V. Zamiast dwóch sztuk 40 A diod MOSPEC S40D45CS znajdują się teraz dwie 60 A diody MOSPEC S60D45PT.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Zmiany są w dobrym kierunku i powinny co najmniej zwiększyć bezawaryjność jednostki oraz jej możliwości.

Pozostaje nam sprawdzić parametry elektryczne modeli Vero L1/M1 600 W.

Platforma testowa

Te­sty z wy­ko­rzy­sta­niem sztucz­ne­go ob­cią­że­nia po­zwa­la­ją na wy­ko­na­nie po­wta­rzal­nych po­mia­rów na do­bra­nym przez nas stop­niu ob­cią­że­nia. Więk­szość por­ta­li IT po­mi­ja ta­kie te­sty z powodów technicznych. Dzię­ki naszym pomiarom mozemy do­kład­nie okre­ślić spraw­ność za­si­la­cza, ja­kość na­pięć, hałas itd..

Tym razem zrezygnowaliśmy z testów na „żywym organizmie” – były czasochłonne, a nic nie wnosiły. Jedynie, co sprawdzamy to montaż zasilacza w obudowie, by ocenić możliwości okablowania.

 

Jak testujemy?

Wykorzy­stu­jemy sztucz­ne ob­cią­że­nie - do te­go ce­lu uży­li­śmy ob­cią­że­nia re­zy­stan­cyj­ne­go DC wła­sne­go pro­jek­tu.

Wszystkie linie +12V podpięte były do jednego bloku obciążenia (równomierne obciążenie linii),

Pomiar prądu na poszczególnych liniach dokonywany był miernikiem cęgowym,

Łączne obciążenie obliczane jest poprzez sumowanie iloczynów natężenia prądu i napięcia na poszczególnych liniach.

Pod­czas te­go te­stu do­ko­ny­wa­li­śmy do­dat­ko­wych po­mia­rów gło­śno­ści de­cy­be­lo­mie­rzem, któ­ry znaj­do­wał się w od­le­gło­ści 50 cm od ob­cią­ża­ne­go za­si­la­cza, a tak­że tem­pe­ra­tu­rę wy­dmu­chi­wa­ne­go po­wie­trza ko­rzy­sta­jąc z ter­mo­pa­ry. Przy po­mo­cy la­se­ro­we­go ta­cho­me­tru spraw­dzi­li­śmy pręd­kość ob­ro­to­wą wen­ty­la­to­ra.

 

Sprzęt pomiarowy użyty do testów

Aby na­sze te­sty by­ły do­kład­ne uży­wa­li­śmy urzą­dzeń po­mia­ro­wych re­no­mo­wa­nej fir­my Volt­craft oraz CHY.

Mul­ti­metr cy­fro­wy Volt­craft VC-850 oraz cę­go­wy Volt­craft VC 607 AC/DC po­sia­da­ją prze­twor­nik war­to­ści sku­tecz­nej Tru­eRMS(True Ro­ot Me­an Squ­are). Ozna­cza to, że mier­ni­ki te mie­rzą rze­czy­wi­stą war­tość sku­tecz­ną. W tań­szych roz­wią­za­niach po­miar jest prze­li­cza­ny, a otrzy­ma­ny wy­nik jest po­praw­ny je­dy­nie dla prze­bie­gów si­nu­so­idal­nych.

Mier­ni­ki wy­so­kiej kla­sy (jak te wy­ko­rzy­sta­ne w na­szym te­ście) po­zwa­la­ją na po­miar war­to­ści sku­tecz­nej prze­bie­gów od­kształ­co­nych, a ta­kie wła­śnie pa­nu­ją na wyj­ściu za­si­la­czy im­pul­so­wych.

Po­mia­rów do­ko­na­li­śmy po­niż­szym sprzę­tem:

 • Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-850 – pomiar napięć,
 • Multimetr cęgowy Voltcraft VC 607 AC/DC – pomiar prądu,
 • Tachometr laserowy Voltcraft DT10L – pomiar prędkości obrotowej wentylatora,
 • Watomierz sieciowy Voltcraft Energy Logger 4000F – pomiar mocy czynnej (wejściowej z gniazdka),
 • Decybelomierz Voltcraft SL-200 – pomiar natężenia dźwięku,
 • Termometr cyfrowy CHY700 – pomiar temperatury.

Test zasilacza SilentiumPC Deus M1 550 W - SilentiumPC Deus M1 550 W review

By za­pew­nić trud­niej­sze wa­run­ki pra­cy, w obu przy­pad­kach za­si­lacz zo­stał wcze­śniej roz­grza­ny (moc­ne ob­cią­że­nie przez ok. 2-3 go­dzi­ny). Każ­dy po­miar na­pięć dokonujemy co naj­mniej trzy­krot­nie, co ok. 15 min. Każ­dy tryb ob­cią­że­nia trwał ok. 45-60 min.

Testy, regulacja napięć

Z uwagi, iż jest to aktualizacja istniejącego już testu zasilacza SilentiumPC Vero M1 600 W, sprawdzimy tylko najważniejsze parametry. Sprawdźmy, jakie efekty dały poczynione zmiany w elektronice. Tak więc jedziemy :)

Pomiary odnoszą się do obu testowanych modeli M1 oraz L1 - wnętrze jest identyczne, a wyniki niemal się nie różniły.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Wszystkie napięcia są jak najbardziej w normie ATX. Zmiany najlepiej widać na efektywności elektrycznej jednostki. Sprawność Vero M1 600 W/L1 600 W znacząco się poprawiła nie tylko przy niskim obciążeniu, ale również przy połowie mocy, osiągając niemal 87,8% - jest naprawdę dobrze.

Ostatnim razem podczas pełnej mocy okablowanie osiągało spore temperatury, tym razem dodano więcej przewodów, co zaowocowało zmniejszeniem temperatur podczas długotrwałego obciążenia linii +12 V. Co ciekawe Vero L1 600 W, z uwagi na grubszą izolację, a zarazem sztywniejsze kable, uzyskało niższe temperatury niż wersja modularna zasilacza (Vero M1 600 W).

Regulacja napięć

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Regulacja napięć jest dobra, aczkolwiek szkoda, że tutaj nie udało się nic poprawić.

Sprawność, kultura pracy

Sprawność

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Poniżej poprzednie rezultaty:

_

Sprawność poszybowała troszkę do góry, jak i przy małym obciążeniu jak i pełnej mocy.

Kultura pracy

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Poniżej przypominamy wyniki modelu Vero M1 600 W w pierszej rewizji.

 

SilentiumPC Vero M1 rev.1

_

_

_

Jak widać względm pierwszej rewizji, zmieniła się krzywa wentylatora, a co za tym idzie przy ok. 75%-80% jest ciszej.Podsumowanie

SilentiumPC poprawił swoje produkty, a to dobrze rokuje. Zaczniemy od wyglądu i okablowania. Tutaj bardzo dobrym ruchem było zastąpienie naklejki ładnym sitodrukiem, zasilacze sporo zyskały na estetyce. Dodatkowo w modelu M1 zastosowano taśmowe wiązki, są bardzo elastyczne, przyjemnie się je układa w obudowie, ale są nieznacznie cieplejsze na pełnej mocy niż w wersji ze stałym okablowaniem. Ciekawym dodatkiem jest gumowa osłonka na przewody  złącza ATX 24-pin, aczkolwiek uważamy, iż bardziej by się przydała w Vero L1.

Nadal nie ma drugiego kabla PCI-E, ale na pocieszenie do wtyczek idzie 8 żył, co zmniejsza płynące prądy w pojedynczym przewodzie, a co za tym idzie kable nie przegrzewają się.

We wnętrzu także zaszły kosmetyczne zmiany. Zmieniono tranzystory sekcji kluczowania na mocniejsze i o niższym parametrze RDS(on), na wtórnej z kolei możemy liczyć na mocniejsze diody linii +12 V. Owe zmiany zaowocowały wzrostem sprawności energetycznej, dochodzącej nawet do niemal 88% (podobnie jak w droższym Enermax MaxPro 600 W), oraz niższymi temperaturami, co widać dopiero po obrotach wentylatora i niższym hałasie przy ok. 75% mocy.

Vero M1 staje się godnym konkurentem dla legendarnego już Thermatake Smart SE 530 W. Cenowo 600 watowe modele Vero prezentują się atrakcyjnie. Za M1 zapłacimy ok.220 zł, natomiast za L1 ok. 200 zł.

Oba zasilacze są jak najbardziej godne uwagi, dobrze wykonane, chłodne, do 50 % obciążenia bardzo ciche i o wysokiej sprawności. Obie jednostki będą dobrym wyborem w zestawach do 3000 zł lub modernizacji obecnych konfiguracji. 

Oba zasilacze to udane produkty w stosunkowo niskiej cenie, zasłużyły na wyróżnienie wart uwagi oraz opłacalny.

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

Vero_M1_600_W_rev_2_i_Vero_L1_600_W_rev_2

 

>> Zapraszamy do dyskusji na forum  <<

 

 

Sprzęt do testów dostarczyła firma:

 


 

Zobacz więcej w kategorii zasilacze:

be quiet! Dark Power Pro 11 1000 W - test

Enermax, SilentiumPC oraz Antec. Test trzech popularnych zasilaczy w cenie 170-260 zł

Enermax Digifanless 550 W. Test pasywnego zasilacza dla entuzjastów

Antec HCP1300 - test

Test zasilacza Cooler Master V1200

Premierowy test zasilacza SilentiumPC Vero M1

Enermax Revolution X't 730 W

Premierowy test zasilacza SilentiumPC Supremo M1 GOLD 550 W

Test zasilacza SilentiumPC Supremo M1 700 W

Jaki zasilacz? - Poradnik kupującego

SilentiumPC Deus M1 550 W

Corsair AX1200i -Moc pod kontrolą 

Enermax Platimax 1000 W OC - Test 

Test zasilacza Enermax NAXN 82+ 550 W 

Test zasilacza SilentiumPC Deus G1 600 W

Test zasilacza XFX PRO 1250 W Black Edition

Antec HCG-M 620 W, Chieftec NITRO2 650 W, a może Thermaltake Toughpower XT 675 W?

Zasilacze na wagę złota (Antec HCP 850 W, Thermaltake Toughpower Grand 850 W, Thortech Thunderbolt Plus 850 W, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W)

 • XFX
 • Seagate
 • Cooler Master
 • Enermax
 • Zotac
 • BenQ
 • Aquatuning.pl
 • Gigabyte
 • Asus
 • Chieftec
 • Intel Corporation
 • Cenowarka.pl