Od ostat*nie*go te*stu my*szy na na*szym wor*ta*lu mię*ło już tro*chę cza*su. Czas jed*nak wró*cić do te*go te*ma*tu, wszak ry*nek urzą*dzeń wska*zu*ją*cych do kom*pu*te*rów ni*g*dy nie od*po*czy*wa...